1 Uw winkelwagen
Er zijn geen artikelen in uw winkelwagen
Subtotaal:


2 Login — OF — Word lid

Leden

Word lid

Registreer en ontvang de voordelen van Mijn Account.

  • Rond de koop snel af
  • Maak en onderhoud een adresboek
  • Orderstatus en bestelhistorie

Registreren en afrekenen3 Kies uw verzendmethode
Onze excuses, geen verzendmethode komt overeen met de kenmerken van uw bestelling. Neem alstublieft contact met ons op.
€0.00 Totale verzendkosten:


Totaalbedrag: 0,00 €


4 Kies uw betaalmethode


5 Aantekeningen en speciale verzoeken
Aantekeningen en speciale verzoeken
Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden MadebySoraya

 

Inleiding

MadebySoraya biedt haar producten en diensten aan onder de volgende algemene voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de leveringsvoorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

1 MadebySoraya: gevestigd te Blaricum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 28093211 handelend onder de naam MadebySoraya.

2 Website: de website van MadebySoraya, te raadplegen via www.MadebySoraya.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met MadebySoraya en/of zich geregistreerd heeft op de website.

4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen MadebySoraya en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen, workshops, digitale inhoud en aangegane overeenkomsten van MadebySoraya zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn via www.madebysoraya.nl te raadplegen.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van MadebySoraya worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door MadebySoraya ingeschakelde tussenpersonen en derden.

1.5 MadebySoraya behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 2 Aanbiedingen / Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van MadebySoraya zijn vrijblijvend en MadebySoraya behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 MadebySoraya is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de Klant meegedeeld.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door MadebySoraya herroepen worden in geval de Klant niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal MadebySoraya de Klant dit binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling mededelen.

2.4 De betaling van aangeboden digitale inhoud op www.madebysoraya.nl geschiedt online en via de aangeboden betaalmethodes. Het product wordt digitaal en na de succesvolle betaling via download link geleverd.

2.5 Met de plaatsing van een bestelling en de betaling van een digitaal product gaat de koper een definitieve koopovereenkomst aan met MadebySoraya. De voorwaarden van deze overeenkomst zijn op Madebysoraya.nl beschikbaar voordat en op het moment dat u een product bestelt. Tijdens het bestelproces dient u deze voorwaarden ook te accepteren.

2.6 Een definitieve overeenkomst geeft de koper het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht voor het gebruik van de digitale producten. Het intellectueel eigendomsrecht en de wettelijke auteurschap blijven te allen tijde bij MadebySoraya.

Artikel 3 Prijzen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

3.2 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

3.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen telefonisch, of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. MadebySoraya kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de Klant de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door MadebySoraya.

Artikel 4 Betalingen

4.1 Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een Klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. 

4.2 MadebySoraya is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

4.3 Betalingen aan MadebySoraya geschieden enkel in euro’s.

4.4 MadebySoraya zal extra kosten in rekening brengen voor bepaalde betaalmethoden. Deze worden tijdens het bestelproces gecommuniceerd en de Klant is vrij om te kiezen voor een betaalmethode.

4.5 Indien de Klant met enige betaling in gebreke blijft, is MadebySoraya gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 5 Levering

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft MadebySoraya ernaar om bestellingen binnen vijf (5) werkdagen te leveren. Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als bindende termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De leveringstermijn zal zoveel mogelijk door MadebySoraya in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde leveringstermijn brengt MadebySoraya niet in verzuim.

5.2 De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor als de vertraging niet aan MadebySoraya kan worden toegerekend. Bij overschrijding van de leveringstermijn, om welke reden dan ook, stelt MadebySoraya u hiervan in kennis. Bij overschrijding van de maximale leveringstermijn van dertig (30) dagen biedt MadebySoraya u de mogelijkheid de koopovereenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele betaalde bedragen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maximaal veertien (14) dagen na kennisgeving, aan u terugbetaald. MadebySoraya kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge van overschrijding van de leveringstermijn.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4 Indien een bestelling niet, dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk nadat u de bestelling heeft geplaatst bericht.

5.5 Kosten die voortkomen uit het niet compleet of onjuist verstrekken van gegevens, worden aan de Klant doorberekend.

5.6 MadebySoraya raadt de Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 7 dagen, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

Indien de geleverde producten niet binnen 7 dagen na verzenden zijn ontvangen, dient de Klant , bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, contact op te nemen met MadebySoraya. 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Eigendom van de geleverde producten gaat pas op u over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan MadebySoraya verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op u over wanneer de producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd.

Houdt u er rekening mee dat de partij verantwoordelijk voor verzending, PostNL, een pakket bij omliggende woningen mag afleveren. Indien dit niet gewenst is, dient dit nadrukkelijk aangegeven te worden in de opmerkingen tijdens het bestelproces.

Artikel 7 Annulering en retournering

7.1 Vanaf het moment van bestelling tot de dag voor verzending (uiterlijk 24.00 uur) geldt dat u de bestelling altijd kosteloos kunt annuleren. Annuleert u de bestelling, op de bezorgdag dan is MadebySoraya genoodzaakt u de gemaakte verzendkosten in rekening te brengen. Een annulering kunt u per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. kenbaar maken. Om uw annulering goed te verwerken dient u uw volledige naam en ordernummer te vermelden. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u de geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert MadebySoraya het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk.

7.2 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst geheel of gedeeltelijk te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Eventuele door de Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling niet aan Klant worden terugbetaald door MadebySoraya.

De Klant is gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren. Het product/de producten dienen onbeschadigd en in onbeschadigde, originele verpakking te worden geretourneerd. 

7.3 Hiertoe dient de koper, binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande ontvangt u zo spoedig mogelijk een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

7.4 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan aan de voorwaarden, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen eenentwintig (21) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door MadebySoraya plaats.

7.5 Indien u niet binnen vierentwintig (24) uur na bevestiging van de bestelling, of binnen zeven (7) dagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. MadebySoraya is gerechtigd kosten aan u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt. Annuleringen na deze periode worden niet geaccepteerd door MadebySoraya.

7.6 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt MadebySoraya zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. MadebySoraya neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

MadebySoraya

Zuiderzeedreef 7

1261 WE Blaricum

7.7 De Klant kan een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd niet ontbinden.

Artikel 8 Communicatie, aansprakelijkheid en bewijs

8.1 Voor misverstanden, verminking van gegevens/informatie, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en MadebySoraya, dan wel tussen 

MadebySoraya en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Klant en MadebySoraya, is MadebySoraya niet aansprakelijk.

8.2 De administratie van MadebySoraya geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure.

Artikel 9 Garantie en conformiteit

9.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door MadebySoraya een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

9.2 MadebySoraya staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat MadebySoraya er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.3 Een door MadebySoraya, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

9.4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt MadebySoraya daarvan in kennis te stellen.

9.5 Indien MadebySoraya de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Artikel 10 Klachtenprocedure

10.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van MadebySoraya, dan kan hij bij MadebySoraya telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

10.2 MadebySoraya geeft de Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal MadebySoraya binnen 3 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Artikel 11 Overmacht

11.1 MadebySoraya heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een Klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de Klant mee te delen en zulks zonder dat MadebySoraya gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming, die niet aan MadebySoraya kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 12 Persoonsgegevens en registratie

12.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan de Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

12.2 De Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. MadebySoraya is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

12.3 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of MadebySoraya daarvan in kennis te stellen, zodat MadebySoraya gepaste maatregelen kan nemen.

12.4 Op de website van MadebySoraya wordt gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en de afwikkeling van de bestelling. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. MadebySoraya neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14 Copyright

14.1 Niets uit de website van MadebySoraya mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van MadebySoraya. De verzameling van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van MadebySoraya en is beschermd door het Nederlands en Internationaal copyright recht.

14.2 Op de digitale producten van MadebySoraya berust copyright. Het is daarom niet toegestaan de gekochte digitale producten te kopiëren en /of te verspreiden en/of commercieel te exploiteren.

14.3 Het is niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de downloads te modificeren en vervolgens te verspreiden of commercieel te exploiteren.

Artikel 15 Algemene voorwaarden workshops

15.1 Boekingen van een workshop bij MadebySoraya lopen via de webwinkel.

15.2 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Bij de betreffende workshop wordt aangegeven of een lunch zal worden verzorgd en welke materialen (een voorlopig, maar zo compleet mogelijk overzicht) zelf meegenomen dienen te worden.

15.3 Deelname aan de workshops en activiteiten van MadebySoraya is mogelijk vanaf 12 jaar en ouder.

15.4 In de week voorafgaand aan de workshop zal een mail verzonden worden met gedetailleerde informatie en de definitieve lijst van zelf mee te nemen materialen.

15.5 Bij de boeking dient het volledige workshopbedrag te worden voldaan via één van de betaalmogelijkheden in de webwinkel.

15.6 Reserveringen voor een workshop kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 1 week voor aanvang van de desbetreffende workshop. Daarna wordt er 100 % van de prijs berekend.

15.7 Bij annulering binnen één week voorafgaand aan de workshop, kan het workshoppakket toegezonden worden. De verzendkosten komen voor rekening van de klant.

15.8 Het is mogelijk om voor een besloten groep van minimaal 6 deelnemers een workshop naar keuze te boeken. Vraag ons naar de voorwaarden. Opties op het reserveren van een datum voor een workshop kunnen voor een periode van 5 dagen worden vastgehouden. In deze periode ontvangen wij graag de bevestiging dan wel de annulering van uw aanvraag. Na de periode van 5 dagen heeft MadebySoraya het recht om andere aanvragen voorrang te verlenen.

15.9 Wanneer er voor een workshop onverhoopt niet genoeg deelname is, laten wij dit uiterlijk op de woensdag voorafgaand aan de workshop aan u weten. Wij zullen dan in overleg met u uw betaling aan u terugbetalen.

15.10 MadebySoraya stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen of voor lichamelijk letsel of welke vorm van schade dan ook tijdens het volgen van de workshops.

15.11 Eindproducten van workshops dienen niet voor commerciële doeleinden gebruikt te worden. Neem bij twijfel contact met ons op en geef de designer de welverdiende credits.

15.12 Geheimhouding : de inhoud van workshops van MadebySoraya, geleerde technieken, eventueel ter hand gestelde instructies zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mogen derhalve niet verder worden verspreid of aan anderen worden doorgegeven in welke vorm dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MadebySoraya.

Door deel te nemen aan de workshops respecteert u deze copyrights en het intellectueel eigendom van MadebySoraya.

Overtreding en schending van deze eigendomsrechten door de workshopnemer hebben onderstaande sancties tot gevolg:

- bij het overtreden van deze afspraken is MadebySoraya genoodzaakt een schadevergoeding te claimen van minimaal €5.000,00 (vijfduizend euro) per overtreding;

- bij onrechtmatig gebruik van het materiaal om workshops c.q. les te geven aan anderen kan de schadevergoeding oplopen tot €25.000,00 (vijfentwintigduizend euro) per overtreding.

15.13 Bij aanvang van de workshop kan gevraagd worden een verklaring omtrent geheimhouding te tekenen.

 

Contact

Mocht je na het lezen van deze voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk contact met ons op.

 

MadebySoraya

Zuiderzeedreef 7, 1261 WE Blaricum Tel nr +31 612312092

KvK Leiden 28093211 BTWnr 2129.79.267.B01

Bank NL19ABNA0848908619 (ABNAMRO)

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.MadeBySoraya.nl

 

De algemene voorwaarden zijn opgesteld door MadebySoraya, 1 november 2016.

Op onze algemene voorwaarden is copyright van toepassing.

0
Winkelwagen
Er zijn geen artikelen in uw winkelwagen

Algemeen